Til helsesøster

Vi setter fokus på de aller minste, for aldri senere vil barn lære så raskt som i de første leveårene. Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Kanskje ønsker helsestasjonen og du å bruke Bravo Mini som samspillsverktøy? Folkehelseprosjektet «Se hele meg» inkluderer implementering av dette verktøyet som en del av helsesøstrenes verktøykasse. Prosjektet på helsestasjonen er ettårig og har følgende innhold:

 • Helsestasjonens ansatte deltar på Bravo-kurs med spesialpedagog og gründer Heidi Aabrekk
 • Får ett sett med bObles-helsestasjon: en pakke med aktive møbler for barn. Les mer om bObles her.
 • Får Bravo Mini til å dele ut til foreldre og barn.

Bravo Mini
I prosjektperioden implementeres Bravo Mini i de faste konsultasjonene på helsestasjonen. Bravo Mini tilbys alle foreldre og er et verktøy som brukes i daglig samspill hjemme, mellom foreldre og barn. De daglige lekeøktene med Bravo Mini er til god hjelp for mødre og fedre for å sette fokus på sansestimulering, tilknytning, språklek, motorikk og kosthold hjemme.

Tøynettet familien får utdelt inneholder:

 • En bordkalender med 30 samspillsaktiviteter
 • 10 ord- og bildekort
 • 10 bokstavkort
 • bObles-kylling, et aktivitetsmøbel for barn
 • Tilgang til Bravo-nettkurs for foreldre

Sansestimulering og motorikk
Vi bruker synet, hørselen, smak, lukt og taktilsansen, fysiske aktiviteter og mestringsopplevelser. Å starte med systematisk stimulering allerede fra 4 måneders alder er hensiktsmessig fordi språkinnlæringen skjer fra første dag og utvikles gradvis gjennom de første leveårene. Noen barn trenger mer enn tilfeldige stimuli og gjennom dette verktøyet kan kanskje noen av disse barna bli fanget opp tidligere.

“Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.”

Anne Helen Strandabø, Helsesøster i Luster kommune

For moro skyld – og for barnehjernens skyld
I dag vet forskningen mye om hjernens utvikling, og hvor viktig de tre første årene er. Det tar dessverre svært lang tid før kunnskapen når helsesøstre og barnehager og gjøres om til praksis. Utvikler av Bravo-leken og spesialpedagog, Heidi Aabrekk, opplevde dette da hun fikk en alvorlig hjerneskadet sønn i 2004. Hun manglet kunnskap og systematiske verktøy som kunne tas i bruk rett etter fødselen og de første årene. Gjennom kontakt med fagmiljøer med fokus på hjernen fikk familien erfare hvor viktig ekstra tidlig sansestimulering og et helhetlig fokus var for deres sønn. De oppnådde fantastiske resultater med sitt barn. Les mer om Heidi og Simen her.

Bravo for barn og/eller foreldre med særlige behov
Du som helsesøster treffer alle familier. Det er mange med ulike behov og du treffer kanskje disse oftere enn bare de tradisjonelle månedskonsultasjonene. Å øve sammen på positive aktiviteter som skaper handlekraft fremfor ”vent og se” kan være meningsfullt både for deg som helsesøster, men også for familien. Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Foreldrene og barnas verdi av Bravo-leken kan være:

 • Foreldrene får oppleve mestring i daglige situasjoner
 • En daglig samspillsaktivitet er en fin måte å bli bedre kjent med barnet sitt på
 • Økt selvfølelse i forhold til foreldrerollen
 • Oppleve felles glede av å se at barnet mestrer grunnleggende ferdigheter
 • Gi barnet utviklingsfordeler
 • Bedre grunnlaget for læring og mestring på mange felt
 • Det skjerper sansene
 • Å investere tid med sine barn gir en relasjonell avkastning både for foreldrene og barnet

Ta kontakt
Ta kontakt på post@intempo.no eller på 970 43 426 om du ønsker mer informasjon eller Bravo-leken på din helsestasjon.