2011: Starter tidligere – legger grunnlaget

Intempo 10 år – en hyllest til kunnskapsbasert praksis!

Intempo er en sosial entreprenør som tilbyr Se hele meg-prosjekt til norske kommuner. Et viktig element i Se hele meg er implementering av kunnskapsbaserte tiltak i barnehager og på helsestasjoner som fremmer barns tidlige hjerneutvikling. Gründerduoen Heidi Aabrekk og Elisabeth Hunnes har de siste 10 årene utviklet verktøyet selskapet er mest kjent for; Bravo-leken. Vi ønsker å bruke jubileumsåret 2019 til å se oss litt tilbake og benytte anledningen til å takke og løfte fram noen av dem som har vært med på å forme dette tankesettet som viser seg å gjøre akkurat det vi hadde som mål; å gi de minste barna en utvikling som varer. I artikkelen fra 2009 fikk dere lese om Bakkelidgrenda barnehage, den aller første barnehagen som startet opp, før vi fikk høre mer fra Sørbye barnehage i artikkelen fra 2010Nå er turen kommet til Grindaberget barnehage som har lekt Bravo-leken siden 2011. Leken har her fått gjennomsyre språkarbeidet på småbarnsavdelingene og er en godt innarbeidet rutine i hverdagen.

Starter tidligere – legger grunnlaget

2011 – Grindaberget barnehage, Bærums Verk

– Nei, vi skal ikke lære barna på småbarnsavdelingen å lese, har styrer Hildegunn Briså måttet svare noen ganger i møte med foreldre og fagfolk. Allerede i 2011 var målsetningen for barnehagen på Bærums Verk å innføre Bravo-leken, og etter en grundig innsats fra de ansatte er resultatet nå en helhetlig praksis med mange gode tanker og verktøy knyttet til språk, motorikk, kosthold, trygghet og hvile – og tilbakemeldingene fra foreldrene og lokalskolen er gode!

Grindaberget barnehages visjon er at «Alle skal bli møtt med kjærlighet og oppleve tilhørighet». Med kjærlighet menes den grunnleggende entusiasmen, gleden og takknemligheten for at en annen person er til og at vi får være sammen. For å få til dette må både følelser, holdninger og handlinger være tett knyttet sammen. Denne visjonen gjelder både voksne og barn i barnehagen, der de voksne skal være tydelige rollemodeller for barna.

Grunnlaget for barnas hjerneutvikling legges på småbarnsavdelingen
Flere av de små barna strever med kommunikasjon og samspill i tiden før de får verbalt språk, men også mange eldre barn henger etter i sin språkutvikling og strever med begrepsinnlæring og sosialt samspill langt inn i skolealder. Målet i dag er at de gjennom en aktiv og bevisst bruk av verktøyet «Bravo-leken» med de små barna, kan legge et godt grunnlag for språkutviklingen og dermed også for kommunikasjon og samspill mellom barna i barnehagen. Bravo-leken er blitt en naturlig del av språkarbeidet på småbarnsavdelingene. Leken er et supplement til alt det andre som gjøres for å fremme språket, som for eksempel å høytlesing, benevning av alt man ser, føler og gjør, lek med ord, samlinger, fortellinger, sangstund, samtaler ved måltid, ved stell og ellers og det å bekrefte og sette ord på det barna prøver å fortelle.

0519_2011_grindaberget_680At grunnlaget legges på småbarnsavdelingen er et tankesett Grindaberget barnehage bevisst formidler til nyansatte, men også til foreldrene når de skal fortelle om hvorfor de bruker Bravo-leken. Dette har ført til økt bevissthet hos alle de voksne barna er sammen med, slik at alle vet at små barns forståelse ikke er lik ordene de klarer å uttrykke. Alle de voksne vet nå at hjernen er aller mest mottakelig for stimulering de første 3-5 årene, de vet at barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. De ser at små barn lærer det som er i miljøet rundt dem og med fokus på ord, begreper, bokstaver, fysisk aktivitet og den voksnes bevissthet og engasjement, bygger de bro mellom pedagogikk og hjerneforskning. Gjennom dette arbeidet håper barnehagen blant annet å kunne forebygge lese- og skrivevansker når barna går over i skolen. Dette var tankerekken ved oppstart i 2011, og etter åtte år med leken i bruk, ser de etter hvert tydelige positive erfaringer og konsekvenser av leken;

  • De voksne undervurderer barna mindre, er blitt mer bevisste, snakker mer «avansert» til barna og ordsetter det som skjer og skal skje. I tillegg har hver småbarnsavdeling en hovedansvarlig som skal «holde» i leken, og hjelpe alle ansatte til å «eie» leken, og se betydningen av den.
  • Barna snakker mer detaljert og beskrivende enn tidligere. Gjennom leken får de utvidet sitt ordforråd, blir introdusert for mange nye ting og begreper og blir også mer nysgjerrige. Barna får interesse for bokstaver og ordbilder og bruker ord fra Bravo-runden i sin lek. Bravo-leken blir en del av barnas frilek i rollelek med andre barn. Barna blir bedre motorisk og kjenner på mestringsfølelse! I tillegg gir leken en god fellesskapsfølelse – vi leker sammen!
  • Fra foreldrene får Grindaberget barnehage også positive tilbakemeldinger, de er udelt positive for de ser og hører god utvikling!
  • Skolen gir positive tilbakemeldinger om at barna allerede har – eller knekker lesekoden tidlig, og det gir selvsagt en drive til å holde fram med språkarbeidet.

Friksjon ved innovasjonsarbeid
De som er tidlig ute med å gjøre ting på en ny måte, opplever oftest friksjon. Grindaberget barnehage har fulgt med på de kritiske røstene og har reflektert over noen av spørsmålene som kan bli stilt av foreldre eller fagpersoner.

“Hvorfor skal små barn lære seg ordbilder?”
“Er instrumentell tilnærming språkstimulering på villspor?”
“Er Bravo en naturlig og meningsfull måte å lære språk på?”

nyhetsartikkelforbarnehager_680– I Bravo-leken er det både hele ord, bokstaver, bilder og konkreter som sammen gir barna en bredsanseopplevelse av begrepet. Den skriftspråklige stimuleringen kommer som et tillegg til de andre sanseopplevelsene som knyttes til begrepene. Bravo-runden som lekes ca 15 minutter hver morgen er en introduksjon til nye begreper og repetisjon av kjente, som pirrer barnas nysgjerrighet og bidrar til mer varierte samtaler, spørsmål og lek utover dagen. Samspillet og språkbruken har endret seg på småbarnsavdelingene etter at de innførte Bravo-leken, forteller styrer Hildegun Briså.

“Er det et mål å lære barna å lese før skolestart?”

Det er ikke et mål å lære å lese, men å utvikle nettverkene i hjernen knyttet til ordforråd, forståelse og språklig bevissthet. Forskning viser at det er en sammenheng mellom tidlig godt ordforråd, forståelse og språklig bevissthet, og derfor prøver barnehagen å legge grunnlaget for leseferdigheter i skolen allerede på småbarnsavdelingen. Det viktigste grunnlaget legges før barna fyller tre år, og da er det nødvendigvis der det bør skje!

“Ord- og bildekortene er kontekstfrie. De kan neppe appellere verken til barna eller fantasien?”
“Tyr dere til en språkpakke for å kunne dokumentere at dere har fokus på språk?”
“Dette må vel svekke de barnehagepedagogiske perspektivene på læring?”
“Er ikke dette en gammeldags måte å lære på? Pugger dere ord?”
“Språklig kompetanse er evnen til å bruke språk, det oppnår vi vel ikke ved bare å lære mange ord?”
“Vi lærer ikke språk. Vi tilegner oss det.”

lukte_680Sanseopplevelser knyttet til begrepslæring er nøkkelen for å etablere koblinger og nettverk i hjernen. Ved repetisjon av sanseopplevelsene; synet av et eple, smaken av eple, lukten av eple, hvordan ordet skrives, første lyden i eple osv, blir koblingene sterke og mer varig. Det er også summen av erfaringer, altså omfanget av sanseopplevelser et barn får de første 1000 dagene, som avgjør om et barn blir mer eller mindre kompetent. Med Bravo-leken sikres en introduksjon, gjennom alle sansene, til 25 nye begreper hver uke. Det er et høyintensivt, sansestimulerende språkbad som gir spinn-off effekt gjennom hele dagen – og hjemme også! Foreldrene fortelle om barnas plutselig interesse for basilikum etter en uke med krydder og urter i Bravo, for eksempel. Dette er ikke pugging eller fantasiløst, det gir mange verdifulle erfaringer som barna fortsetter å prøve ut gjennom dagen i barnehagen og hjemme. Vi ser at flere og mer nyanserte ord gir god mestring og bedre samspill mellom barna.

“Er barnas glede og mestring knyttet til at de svarer på de voksnes forventninger i situasjonen?”
“Vi er skuffet over pedagoger som vender vår egen barnehagepedagogikk ryggen.”

aktivitet_680– I løpet av en barnehagedag har Grindaberget barnehage noen voksenstyrte aktiviteter, og er opptatt av barns medvirkning og initiativ, forteller styrer Hildegun. – Det er et mål å fange interessen, skape rom for undring og etablere en trygg og kjærlig relasjon mellom de voksne og barna slik at de kan vokse og utvikle seg. Gjennom alle aktivitetene våre ser vi nysgjerrige barn som elsker å utforske, men vi ser også at noen trenger enda mer. Det blir ofte sagt at det blir folk av de fleste, og vi vet at 80 % går gjennom skoleløpet og klarer seg helt fint. Vi er opptatt av at de 20 % som vi ikke vet hvem er i starten, skal få med seg det lille ekstra de trenger. Derfor ønsker vi å tenke nytt og prøve nye veier for å se om vi kan tilby en enda større del av gruppen et solid språkmiljø. Etter 8 år med Bravo-leken på småbarnsavdelingen, har vi erfart og er trygge på at vi har valgt en innholdsrik «tiltakspakke»med stor mulighet og frihet til utvidelser og lokale tilpasninger/valg for å møte og vekke våre barns nysgjerrighet og interesser. Tidligere tenkte vi pedagogikk nå sier vi «ja takk, begge deler» – både pedagogikk og hjerneforskning – for å nå målet om en helhetlig utvikling for barna våre.

Konferanse om barns hjerneutvikling til høsten
Vi inviterer alle barnehager, helsestasjoner og kommuneledelser til en helhetlig #1000førstedager-konferanse på Gardermoen 28. – 29. oktober! Her retter vi fokuset mot den viktigste tiden for de viktigste personene! Se program og påmelding her!

Del gjerne Grindabergens gode praksis og refleksjoner med andre!