2012: Skaper en utvikling som varer

Intempo 10 år – Skaper en utvikling som varer

2012 – Intempo blir en av Ferd sosiale entreprenører

Intempos hovedmål har helt siden starten vært å skape en utvikling som varer, det står skrevet under Intempo-logoen og har vært drivkraften bak arbeidet vårt de siste ti årene. I 2012 ble gründer Heidi Aabrekk en av Ferds sosiale entreprenører, som gjennom kapital og forretningsmessig kompetanse, gav selskapet et skikkelig løft. Med Elisabeth Hunnes på laget, fikk selskapet nok kapasitet til å videreutvikle virksomheten og Se hele meg-prosjektene våre der språkverktøyet Bravo-leken er en viktig brikke.

Sju år senere er vi utrolig takknemlig for Ferd Sosiale Entreprenører og dem som arbeider ustanselig for å skape rom for sosialt entreprenørskap i Norge. Det har vært sju fantastiske år i porteføljen med raus tilgang til kapital, kompetanse og nettverk og nå går vi over i alumniporteføljen. Akkurat som barna får utvidet sitt ordforråd gjennom Bravo-leken, har vi også fått lære mange nye ord gjennom samlingene vi har hatt sammen med andre sosiale entreprenører i Norge. Ord som sosialt entreprenørskap, likviditetsbudsjett, dobbel bunnlinje, kostnadskalkyle, skalering og impact management er nå en aktiv del av hverdagen vår i Intempo.

Det siste nye fra Ferd Sosiale Entreprenører er en egen podcast «Impact podden» der de intervjuer gründere med gode løsninger på ulike sosiale utfordringer. Verdt å lytte til!

Hva er en sosial entreprenør?
Sosialt entreprenørskap er et begrep som er ukjent for mange, men det betyr helt enkelt at bedrifter identifiserer etablerte løsninger i samfunnet som ikke er optimale, og deretter gjennom innovasjon prøver å finne løsninger som fungerer bedre (Martin & Osberg, 2017). Statistikken viser at ca 20% faller utenfor skolesystemet, og at mange sliter med å lære og lese og skrive godt nok. Vår målsetning er derfor å forebygge lese- og skrivevansker, som videre vil bedre folkehelsen og redusere behovet for spesialundervisning i skolen. Det handler om å sette seg et mål med klar sosial verdi. Vår innovative løsning på samfunnsproblemet er kommunale, tverrfaglige samarbeidsprosjekt om en ekstra innsats de første 1000 dagene, blant annet gjennom Bravo-leken, et helhetlig språkverktøy til bruk hjemme, i barnehagen og i kirken.

Se hele meg
Se hele meg-prosjektet er et kommunalt, tverrfaglig samarbeidsprosjekt om de aller minste barna, så langt i 11 kommuner over hele landet.  I et Se hele meg-prosjekt handler det om de viktige 1000 første dagene i et barns liv. Hvilken ny kunnskap har vi om de minste barnas hjerneutvikling? Hvem må samarbeide for å støtte denne utviklingen best mulig? Hvordan kan vi veve inn tankesett og arbeidsmåter i barnas hverdag slik at flest mulig får en kickstart på livet? Fagutøvere på helsestasjonen og i barnehagene reflekterer først over egen praksis, så øker vi kompetansen på barns tidlige hjerneutvikling og så velger de arbeidsmåter som støtter utviklingen ytterligere. I en kunnskapsbasert praksis er idealet å ta beslutninger på et så bredt kunnskapsgrunnlag som mulig. Intempo er opptatt av å kombinere innhenting av kunnskap fra et bredt forskningsfelt og samtidig samarbeide tett med praksisfeltet for å stadig videreutvikle konseptet, også kalt impact management. Dette har vi fått muligheten til med Ferd SE på laget og er nå i full gang med skalering og videre impact management.

Veien videre er å invitere flere kommuner til å tenke forebyggende, gjerne gjennom å leke med tallene i KS sitt utenforregnskap og se hvilken effekt tidlig innsats på helsestasjonen og småbarnsavdelingene virkelig kan ha i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Lek med kommunens egne tall i KSs Utenforregnskap her!

Vår overgang til alumni i FERD SEs portefølje sammenfalt også med rapporten fra Vista analyse som i juni 2019 bekreftet resultatene Johan H. Andresen umiddelbart så konturene av i vårt første møte i 2012; «Bravo-leken løfter flere barn over i et hensiktsmessig språkutviklingsløp og reduserer kommunenes utgifter til spesialundervisning i skolen med millioner av kroner.» Rapporten viser svart på hvitt effekten av å investere i barns tidlige utvikling. Uten Ferd SE og deres tro på prosjektet vårt og deres utrettelige innsats for økt bevissthet om den doble bunnlinjen til bedrifter som oss, ville vi nok aldri nådd vårt tiårs-jubileum.

Vi ønsker debatten velkommen og håper på friskt utviklingsarbeid framover
Gjennom de siste ti årene, og spesielt i sommer etter at rapporten stod på trykk, har vi fått kjenne på medienes evne til å både oppklare og forvirre i møtet mellom praksis og forskning. Vi ønsker likevel alltid debatten velkommen, fordi vi tror og vet at den er nyttig. For oss er ikke lek og læring motsetninger. Det er plass til både frilek og voksenstyrte aktiviteter i barnehagen, og det har det alltid vært. Det store spørsmålet er: Hvordan skal vi gjøre det? Den polariserte debatten tar mye tid fra utviklingsarbeidet som burde prege feltet i enda større grad når stadig ny kunnskap om hjernen gir oss bedre forutsetninger for å støtte enda flere barn i deres utvikling. Vi ser at altfor mange barn faller utenfor skoleløpet og at for mange barn scorer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i lesing. Intempo drives av et sterkt ønske om å gi flere barn en bedre start og muligheten til et godt utdanningsløp, og sikre vidre drift. Vi arbeider for en dobbel bunnlinje.

Intempo 10 år
Intempo er en sosial entreprenør som tilbyr Se hele meg-prosjekt til norske kommuner. Et viktig element i Se hele meg er implementering av kunnskapsbaserte tiltak i barnehager og på helsestasjoner som fremmer barns tidlige hjerneutvikling. Gründerduoen Heidi Aabrekk og Elisabeth Hunnes har de siste 10 årene utviklet verktøyet selskapet er mest kjent for; Bravo-leken. Vi ønsker å bruke jubileumsåret 2019 til å se oss litt tilbake og benytte anledningen til å takke og løfte fram noen av dem som har vært med på å forme dette tankesettet som viser seg å gjøre akkurat det vi hadde som mål; å gi de minste barna en utvikling som varer. I artikkelen fra 2009 fikk dere lese om Bakkelidgrenda barnehage, den aller første barnehagen som startet opp, før vi fikk høre mer fra Sørbye barnehage i artikkelen fra 2010. I artikkelen fra 2011 tok vi turen til Grindaberget barnehage og i artikkelen fra 2012 løfter vi blikket og takker Ferd Sosiale Entreprenører som har gitt oss muligheten til å utvikle Bravo-leken som det verktøyet det er i dag.

Del gjerne!