Barnehage

Færre hjelpetiltak etter tidlig Bravo-start

I 2012 bestemte Andøy kommune at alle barnehagebarn skulle bruke Bravo-leken. Dette var en del av den satsingen Andøy kommune ønsket å gjøre ut fra førende prinsipper om tidlig innsats og forebygging i barnehagene. Forskning viser at dess tidligere innsatsen kan settes inn, dess større er sjansen for å oppnå gode resultater.

TEKST: IRINA LEE

“Bravo-leken ble godt mottatt av både barn og ansatte i barnehagene. Barna var motiverte og gledet seg til samlingene i «Bravo-kroken». Arbeid med dette ble en fast del av dagen og en del av arbeidet med språk- og begrepsutviklingen hos barna”, sier Torfinn Bø, skolesjef i Andøy kommune.

Merkbar nedgang
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har fulgt utviklingen tett og registrerer gode resultater. De rapporterer om en merkbar nedgang i hjelpetiltak siden oppstarten for tre år siden, og behovet for spesialpedagogiske tiltak i 1. og 2. klasse i 2015 er redusert. For tredje året på rad registrerer kommunen nå en klar nedgang i behovet for tilrettelagt undervisning og spesialundervisning hos barna som begynner på skolen.

“Det håper vi indikerer at vi har lykkes i vårt arbeid. Ressurser som før ble brukt på enkeltelever, kan nå komme mange til nytte. Gevinsten ser allerede ut til å gjøre utslag på kommuneøkonomien”, sier skolesjefen.

Ettersom kommunen har brukt store ressurser på tilpasset undervisning og spesialundervisning de siste årene, var kommunens primære ønske å bedre barnas ordforråd og begrepsforståelse.

“Vi ønsket å gi barna et godt og faglig oppdatert tilbud i barnehagene, som på sikt kunne gi økonomiske innsparinger og bedre resultater på nasjonale prøver i 5. klasse”, sier Torfinn Bø, som mener Bravo-leken har gitt sitt bidrag til dette.

Lett som en lek
Nærmere 70 barnehageansatte har fullført tre kurs i løpet av to år. Her har de blant annet fått kunnskap om barn og læring i et nevrologisk perspektiv. Nyere hjerneforskning viser blant annet at de viktigste sporene i hjernen lages i løpet av barnets tre første leveår.

“De mest varige veiene i hjernen bygges før fylte 4 år. Det kreves minimalt med innsats å bygge slike veier i tidlig alder, fremfor å forsøke å bygge nye i 4. klasse. Derfor er det så viktig at barna får mange varierte sanseopplevelser i løpet av de første årene i barnehagen – mens det ennå er lett som en lek”, sier Intempo-gründer Heidi Aabrekk, som har utviklet Bravo-leken.

Evalueringen av prosjektet i Andøy kommune viser at de barnehageansatte har fått større forståelse for konsekvensene av sine handlinger og mer kunnskap om barnas utvikling. Økt kompetanse bidrar også til større bevissthet blant de ansatte gjennom hele dagen, og påvirker planlegging og gjennomføring av måltider, aktiviteter og daglige rutiner.

Andøy kommune har fulgt et treårig kursløp og bruker Bravo Kickstart og Bravo Level Up i barnehagehverdagen.

Materiell, nettkurs og ferdig opplegg til 48 uker med Bravo i samlingsstunden.

9.490,00krVelg alternativ

Materiell på samisk, nettkurs og ferdig opplegg til 24 uker med Bravo-leken.

6.237,00krVelg alternativ

Multifunksjonelle aktivitetsmøbler for aktivt innemiljø på avdelingen

9.990,00krKjøp