Barnehage

Se hele meg-prosjekt i din kommune?

Se hele meg-prosjektet er et toårig samarbeid  om ekstra tidlig innsats mellom kommunen og Intempo AS. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte med samfunnet. Grunnlaget for helse, trivsel og læring legges de første 1000 dagene i barnas liv. Målet med prosjektet er å

  • bedre samarbeidet mellom alle som møter barnet i de tre første leveårene
  • øke kunnskapen om barns hjerneutvikling
  • sørge for gode verktøy som fremmer utvikling og forebygger vansker
  • utjevne forutsetningene før skolestart for enda flere barn 

Intempo AS  tilbyr konkrete verktøy, kompetanseheving for alle ansatte og oppfølging/evaluering ved prosjektslutt. En rapport, laget av Vista analyse i 2019, viser at systematisk bruk av Bravo-leken er et kostnadseffektivt tiltak som stimulerer barns språkutvikling uten å fortrenge lek og andre viktige elementer i en vanlig norsk barnehagehverdag – samtidig sparer kommunene milioner av kroner. Les rapporten her.

80 prosent av deltakerne i toårige prosjekter med Bravo-leken mener at barna som trenger noe ekstra har fått stort eller svært stort utbytte. Dette kommer frem i en evalueringsrapport fra våren 2020 der 47 ansatte ved barnehageavdelinger og en skole har gitt sine evalueringer av prosjektene de har deltatt i. Deltakernes evalueringer viser også at prosjektene har fungert godt, og 95,7 prosent svarer at de vil fortsette å leke Bravo-leken, også etter at prosjektene nå er avsluttet. Les mer.

Innholdet i Se hele meg-prosjektet
Prosjektet handler i hovedsak om å formidle det vi i dag vet om hjernens utvikling og ta i bruk konkrete verktøy for å støtte denne utviklingen. Vi ønsker en dypere forståelse for hvor viktig de tre første årene i barnets liv er i et folkehelseperspektiv – og i et hjernehelseperspektiv. Vi ønsker å tilby et konkret tiltak som virker forebyggende på flere folkehelseutfordringer. Fokus på aldersgruppen 0 til 3 år har ikke tradisjonelt blitt prioritert, men med den nye kunnskapen ser vi at flere kommuner går foran og satser på de yngste.  Kommuner velger å satse på de yngste fordi den samfunnsmessige verdien av prosjektet er av både økonomisk og sosial art. Språk er nøkkelen til integrering, så rent økonomisk kan kommunen redusere utgifter til blant annet spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole om innsatsen har vært systematisk og hatt god kvalitet hos de yngste barna. Like viktig er barnas livskompetanse. En godt utviklet hjerne gir kompetente barn som trives med seg selv, utvikler et godt selvbilde og en hensiktsmessig selvtillit og kan bidra til samfunnet gjennom skole og arbeid.

Kursrekke og samlinger
Helsestasjonen deltar på to fagseminarer à 2 timer, de ansatte på barnehagens småbarnsavdeling/-er deltar på to kveldskurs à 3,5 timer. På hver barnehageavdeling og på hver helsestasjon oppnevnes en Bravo-sjef som får delta på lokale samlinger for erfaringsutveksling. Det er også mulighet for den lokale menigheten å delta i prosjektet med eget Bravo-materiell tilknyttet trosopplæringen.

Verktøyet Bravo-leken
Rapporten fra Vista analyse i 2019 bekrefter det barnehagene har visst lenge; at innsatsen virker! Bravo-leken løfter flere barn over i et hensiktsmessig språkutviklingsløp og reduserer kommunenes utgifter til spesialundervisning i skolen med millioner av kroner. Bravo-leken viser hvordan man kan ta i bruk forskningsresultater om hjernen på en praktisk måte sammen med de minste barna.

Bravo-leken er korte lekpregede økter der positivt samspill, sansestimulering, variert bevegelseserfaring og mestringsopplevelser sikrer en helhetlig tilnærming til språkutviklingen. Bravo-leken er et 15 minutters pedagogisk opplegg som alle voksne kan lede og er et supplement til annet pedagogisk arbeid. Lekeøktene er ferdig planlagt og man kan følge ukeplaner som viser hva som skal skje hver dag.

Våre egne målinger ved tilsvarende prosjekter i fire norske kommuner viser at 49% av førsteklassingene var fonologiske lesere ved skolestart, mot landsgjennomsnittet på 7%. 90% av andreklassingene var fonologiske lesere og viser dermed at fokus på de første 1000 dagene utjevner forutsetningene for læring og sannsynliggjør videre mestring. Intempo gjennomfører også en løpende evaluering blant brukerne av Bravo-leken, både voksne og barn, som viser stor tilfredshet og tydelige tegn på, at det styrker barnas språklige og allmenne utvikling.

Evalueringer fra kommuner som setter inn ekstra tidlig innsats og blant annet bruker Bravo-leken for alle sine barn i barnehagen, er blant annet nedgang i behovet for spesialpedagogikk i 1. og 2. klasse og tidligere lesere.

”Aldri har alle førsteklassingene knekt lesekoden før høstferien.”
Lærer i Solund kommune i 22 år

”Markant nedgang av spesialpedagogiske behov i 1. og 2. klasse.”
Skolesjefen i Andøy kommune

Rapporten fra Vista Analyse viser også at det særlig er barn med det svakeste utgangspunktet som har størst utbytte av språkleken. Vista analyse har anslått Bravo-lekens samfunnsøkonomiske verdi og anslår at man får igjen mellom fem til tolv kroner for hver investerte krone. Tallene viser svart på hvitt effekten av å investere i barns tidlige utvikling.

Elisabeth Hunnes har den jevne kontakten med barnehagene, helsesykepleierne og menighetene i Intempo. – Vi og alle de som har arbeidet med de minste barna er ikke overrasket over at tidlig stimulering gir resultater, men at den samfunnsmessige verdien rapporten anslår er så høy, enda beregningene er konservative, er stort for oss! Vi håper dette får konsekvenser for kommunenes vilje til å investere i Se hele meg-prosjekter! Dette er den aller beste investeringen de kan gjøre i år. Muligheter for 1200% avkastning er ikke hverdagskost, ler hun.

Suksesskriteriene for et Se hele meg-prosjekt er:

• At barna får økt lyst til å lære
• At barna får økt trivsel i hverdagen
• At barna snakker norsk før skolestart og er på vei til å kunne lese norsk
• At barna deltar i lek og har venner med forskjellige språkbakgrunner

Faglig plattform
Rapporten fra Vista analyse gir en bred forskningsmessig bakgrunn for viktigheten av en tidlig og helhetlig innsats. Les den her.

Å starte med systematisk stimulering allerede fra fire måneders alder er gunstig, fordi språkinnlæringen skjer fra første dag og utvikles gradvis gjennom de første leveårene. Noen barn trenger mer enn tilfeldige stimuli og gjennom dette verktøyet kan vi kanskje klare å fange opp noen av disse. Forskningen etterlyser tiltak tidligere, fordi vi ser at for eksempel ADHD-symptomer hos 3-åringer henger sammen med forsinket språkutvikling (Rohrer-Baumgartner, 2013). Barn er dessuten fra fødselen disponert til å etablere tilknytning og inngå i samspill med sine foreldre som er en stimulering som modner hjernen følelsesmessig (Hart, 2011). Vi håper at dette samspillet kan styrkes ytterligere om de får den ekstra støtten de trenger gjennom et konkret verktøy.

De innovative aktivitetene springer ut fra funn i forskningen som viser at jo flere sanseinntrykk barna har fått som små, jo bedre utviklet er områdene i hjernen 20 år etter. Særlig for språk, tenking, det og huske og lære, også kalt kognisjon (Farah, 2012). Videre vet vi at det er summen av barns erfaringer som legger grunnlaget for et liv mer eller mindre kompetent og at lavintensive tiltak gir få resultater, mens helhetlige, høyintensive tiltak med god kvalitet gjør en stor forskjell (Ramey, 1992). Når vi i tillegg vet at barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon vil ha størst utbytte av å starte før fylte 2 år (Thorkildsen, 2008), er det grunn til å gjøre noe ekstra for de aller yngste.

Samfunnsøkonomisk lønner det seg med innsats for de yngste.

Les mer om Babyer som bryner seg får hjerneboost!

Bakgrunn
Gründer av Intempo AS, spesialpedagog og utvikler av Bravo-leken Heidi Aabrekk, fikk en alvorlig hjerneskadet sønn i 2004. Hun manglet kunnskap og systematiske verktøy som kunne tas i bruk rett etter fødselen og de første årene. Gjennom kontakt med fagmiljøer med fokus på hjernen fikk familien erfare hvor viktig ekstra tidlig sansestimulering og et helhetlig fokus var for deres sønn. De oppnådde fantastiske resultater for sitt barn. Intempo er organisert som et aksjeeselskap, som ikke har profitt som mål, men å skape løsninger på sosiale problemer via markedsbaserte forretningsmodeller, også kalt sosialt entreprenørskap.

Kunnskap og erfaring viser at dette ikke bare gjelder barn med spesielle behov, men at alle barn har utbytte av et støttende utviklingsmiljø. Som en av FERD Sosiale Entreprenører ønsker Intempo AS å dele kunnskapen med alle som har ansvar for de aller yngste, og har derfor de siste åtte årene samarbeidet med over 350 barnehager i Norge og Danmark. Nå ønsker vi også å inkludere andre etater som møter barn mellom null og fem år, som for eksempel helsestasjoner og asylmottak, slik at alle barn får muligheten til et støttende utviklingsmiljø helt fra starten av.

Les mer her for et sammendrag av forskning og erfaring som danner grunnlaget for Bravo-lekens metodikk eller skriv ut pdf her.

Ta kontakt på heidi@intempo.no for mer info – for moro skyld og for hjernens skyld!

Samspillverktøy for foreldre og barn for utdeling fra helsestasjonen.

1.490,00krVelg alternativ

Materiell, nettkurs og ferdig opplegg til 48 uker med Bravo i samlingsstunden.

9.490,00krVelg alternativ

Multifunksjonelle aktivitetsmøbler for aktivt innemiljø på avdelingen.

9.990,00krKjøp