Til helsesykepleier

Vi setter fokus på de aller minste, for aldri senere vil barn lære så raskt som i de første leveårene. Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Kanskje ønsker helsestasjonen og du å bruke Bravo Mini som samspillsverktøy? “Se hele meg”-prosjektene inkluderer implementering av dette verktøyet som en del av helsesykepleiernes verktøykasse. Prosjektet på helsestasjonen er toårig og har følgende innhold:

 • Bravo-kurs for helsestasjonens ansatte med spesialpedagog og gründer Heidi Aabrekk
 • Helsestasjonen får ett sett med bObles aktivitetsmøbler: en pakke med aktive møbler for barn. Les mer om bObles her.
 • Bravo Mini deles ut til foreldre og barn.

Prosjektstøtte
Prosjektene kan være hel- eller delfinansiert av en sparebankstiftelse. Helsestasjonen kan da være en av flere aktører, sammen med barnehagene, PPT, familiesentre osv.  Ta kontakt ved ønske om veiledning til å søke om et slikt prosjekt.

Bravo Mini
I prosjektperioden implementeres Bravo Mini i de faste konsultasjonene på helsestasjonen. Bravo Mini kan gjerne tilbys som en gave til alle foreldre på 4-måneders-konsultasjonen og kan brukes som et utgangspunkt for samtale i de videre konsultasjonen. Samspillsverktøyet kan brukes daglig hjemme, for å støtte samspillet mellom foreldre og barn. Leketipsene i Bravo Mini-kalenderen er til god hjelp for mødre og fedre for å sette fokus på sansestimulering, tilknytning, språklek, motorikk og kosthold hjemme.

bravominiprodukt_680Tøynettet familien får utdelt inneholder:

Sansestimulering og motorikk
Vi bruker synet, hørselen, smak, lukt og taktilsansen, fysiske aktiviteter og mestringsopplevelser. Å starte med systematisk stimulering allerede fra 4 måneders alder er hensiktsmessig fordi språkinnlæringen skjer fra første dag og utvikles gradvis gjennom de første leveårene. Noen barn trenger mer enn tilfeldige stimuli og gjennom dette verktøyet kan kanskje noen av disse barna bli fanget opp tidligere.

“Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.”

Anne Helen Strandabø, Helsesykepleier i Luster kommune

For moro skyld – og for barnehjernens skyld
I dag vet forskningen mye om hjernens utvikling, og hvor viktig de tre første årene er. Men det tar lang tid før kunnskapen når helsesykepleiere og barnehager og gjøres om til praksis. Utvikler av Bravo-leken og spesialpedagog, Heidi Aabrekk, opplevde dette da hun fikk en alvorlig hjerneskadet sønn i 2004. Hun manglet kunnskap og systematiske verktøy som kunne tas i bruk rett etter fødselen og de første årene. Gjennom kontakt med fagmiljøer med fokus på hjernen fikk familien erfare hvor viktig ekstra tidlig sansestimulering og et helhetlig fokus var for deres sønn. De oppnådde fantastiske resultater med sitt barn. Les mer om Heidi og Simen her.

Bravo for barn og/eller foreldre med spesielle behov
Du som helsesykepleier treffer alle familier. Det er mange med ulike behov og du treffer kanskje disse oftere enn bare de tradisjonelle månedskonsultasjonene. Å øve sammen på positive aktiviteter som skaper handlekraft fremfor ”vent og se” kan være meningsfullt for deg som helsesykepleier, og også for familien. Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Foreldrene og barnas verdi av Bravo-leken kan være:

 • Foreldrene får oppleve mestring i daglige situasjoner
 • En daglig samspillsaktivitet er en fin måte å bli bedre kjent med barnet sitt på
 • Økt selvfølelse i foreldrerollen
 • Oppleve felles glede av å se at barnet mestrer grunnleggende ferdigheter
 • Gi barnet utviklingsfordeler
 • Bedre grunnlaget for læring og mestring på mange felt
 • Det skjerper sansene
 • Å investere tid med sine barn gir en relasjonell avkastning både for foreldrene og barnet

Hjelpemiddel til hjemmebruk
For barn med forventet forsinket språklig eller motorisk utvikling eller en kjent diagnose kan du som helsesykepleier hjelpe foreldrene med å søke om Bravo-leken og bObles som hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentralen. Dette kan du lese mer om her.

Ta kontakt
Ta kontakt på post@intempo.no eller på 970 43 426 om du ønsker mer informasjon eller Bravo-leken på din helsestasjon.