Hva er Bravo og hvem kan leke?

Hjerneforskning viser at jo flere nettverk i barnas hjerne som stimuleres tidlig, jo lettere blir læring senere. Som en av FERD Sosiale Entreprenører ønsker Intempo AS å dele denne kunnskapen med alle som har ansvar for de aller yngste. Derfor utviklet vi Bravo-leken i 2009, og ti år etter har over 370 barnehager i Norge og Danmark tatt i bruk dette verktøyet.

Språkmiljøet i barnehagen blir påvirket av Bravo-leken. Vi registrerer at barna har stor interesse for ord og bokstaver. De leker med ord, de leker med bokstaver og lyder, og har interesse for ord og rimeleker både seg imellom og sammen med voksne. – Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerudsletta barnehage.

Hva er Bravo-leken?
Bravo-leken er korte lekpregede økter på 15 minutter der positivt samspill, sansestimulering, variert bevegelseserfaring og mestringsopplevelser sikrer en helhetlig tilnærming til språkutviklingen. Bravo-leken er et supplement til annet pedagogisk arbeid, og gjennomføres som en del av samlingsstunden i barnehagen.

 “Vår erfaring er at når vi bevarer det beste fra den tradisjonelle pedagogikken og legger til elementene fra Bravo-leken, oppnår vi både god lekekompetanse, og språklig og motorisk kompetanse. I tillegg fungerer de godt sosialt når vi sender dem videre til skolen, så da tror jeg vi har gjort noe riktig her i Vågsmarka barnehage.” – Birgit Jensen Nes, pedagogisk leder.

Ferdig planlagt
Intempo har utviklet 180 ferdige samlingsstunder som gjennomføres tre måneder om våren og tre måneder om høsten. Lekeøktene er ferdig planlagt og man følger ukeplaner som viser hva som skal skje hver dag i de intensive periodene.

”Materiell og ukeplaner er ferdig utviklet på en slik måte at de går rett inn i det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Det krever lite forberedelser og tar relativt liten tid å utføre” –  Anne Brith Tangenes, styrer i Solund barnehage.

Når du følger ukeplanene for leken er samlingsstundene med gode sanseopplevelser bortimot ferdig planlagte og når vi som voksne forteller barnet om det vi ser, hører, smaker, lukter og kjenner på bygger vi nettverket i barnehjernen. Bravo-leken gjør det enklere for deg å gi barna flere sanseopplevelser daglig. Et eksempel på gode sanseopplevelser er når barna får smake og lukte på brokkoli, kjenne på den knudrete teksturen, se formen til bokstavene b-r-o-k-k-o-l-i og høre lydene. Leken er basert på kunnskapen om at jo flere sanseopplevelser barna får når de er små, jo lettere blir læring senere.

Gjennom Bravo-leken ønsker vi å skape tilstrekkelige nettverk i hjernen, eller et bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper dem til å nyttegjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem.

Inspirert av nyere hjerneforskning
De innovative aktivitetene springer ut fra funn i forskningen som viser at jo flere sanseinntrykk barna har fått som små, jo bedre utviklet er områdene i hjernen 20 år etter. Særlig for språk, tenking, det og huske og lære, også kalt kognisjon (Farah, 2012). Videre vet vi at det er summen av barns erfaringer som legger grunnlaget for et liv mer eller mindre kompetent og at lavintensive tiltak gir få resultater, mens helhetlige, høyintensive tiltak med god kvalitet gjør en stor forskjell (Ramey, 1992). Når vi i tillegg vet at barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon vil ha størst utbytte av å starte før fylte 2 år (Thorkildsen, 2008), er det grunn til å gjøre noe ekstra for de aller yngste.

”De gleder seg til Bravo-samlingene, etterspør Bravo og er engasjerte i samlingene – dette synes de er gøy” – Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerudsletta barnehage.

Hvem passer leken for?
Bravo-leken er spesielt utviklet for barnets tre første leveår. Dette er en fase i barnets liv hvor hjernen utvikles i rekordfart, hvor barnets nysgjerrighet og lærevilje er vidåpen og nærmest umettelig. Selv om leken er spesielt utviklet for de aller yngste kan også eldre barn og barn med spesielle behov leke Bravo.

Leken gjennomføres på akkurat samme måte om barnet leker alene eller i gruppe, om det er 1, 5 eller 13 år, om det snakker norsk eller ikke, og om det er funksjonsfriskt eller har spesielle behov. Det finnes ikke vinnere eller tapere i Bravo-leken. Det er morsomt å leke og lære sammen, og enda morsommere når barna ikke blir målt etter sine prestasjoner.

Flere foreldre starter å leke Bravo-leken når de er hjemme i permisjon, fordi det er en morsom og meningsfull aktivitet å gjøre med de aller minste. Noen har flere språk i familien og leker Bravo av den grunn. For større barn kan leken bidra positivt til den språklige og motoriske utviklingen. Skolebarn som sliter med språket kan bruke Bravo-lekens prinsipper i forbindelse med leksene og bruke kortene for å jobbe med grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Et barn med spesielle behov kan ha særlig utbytte av Bravo-leken i flere år som et hjelpemiddel for trening av grunnleggende ferdigheter og intensiv språkstimulering.

Evaluering av Bravo-leken
Vista Analyse har i juni 2019 publisert en rapport som evaluerer effekten av Bravo-leken i en rekke Bravo-barnehager og skoler som tar imot barn fra disse barnehagene. Rapporten konkluderer med at den språkstimulerende effekten er god, og best for de svakeste barna. For hver krone brukt på Bravo-leken, kan kommunene spare 5-12 kroner i utgifter til spesialpedagogiske tiltak, anslår Vista analyse.

Les hele rapporten her: Evaluering av språkleken Bravo

Les også om 40 vestlandskommuners erfaringer med Bravo-lek for flyktningbarn: Barna tør bruke språket mer 

Resultatene av Andøy kommunes språksatsing i 2012, der Bravo-lek var et sentralt element kan du lese om her: Færre hjelpetiltak etter tidlig Bravo-start.