Hjerneforskning viser at jo flere nettverk i barnas hjerne som stimuleres tidlig, jo lettere blir læring senere. Som en av FERD Sosiale Entreprenører ønsker Intempo AS å dele denne kunnskapen med alle som har ansvar for de aller yngste. Derfor utviklet vi Bravo-leken i 2009, og ti år etter har over 370 barnehager i Norge og Danmark tatt i bruk dette verktøyet.

Språkmiljøet i barnehagen blir påvirket av Bravo-leken. Vi registrerer at barna har stor interesse for ord og bokstaver. De leker med ord, de leker med bokstaver og lyder, og har interesse for ord og rimeleker både seg imellom og sammen med voksne. – Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerudsletta barnehage.

Et supplement til annet pedagogisk arbeid
Bravo-leken er korte lekpregede økter på 15 minutter der positivt samspill, sansestimulering, variert bevegelseserfaring og mestringsopplevelser sikrer en helhetlig tilnærming til språkutviklingen. Bravo-leken er et supplement til annet pedagogisk arbeid, og gjennomføres som en del av samlingsstunden i barnehagen.

 “Vår erfaring er at når vi bevarer det beste fra den tradisjonelle pedagogikken og legger til elementene fra Bravo-leken, oppnår vi både god lekekompetanse, og språklig og motorisk kompetanse. I tillegg fungerer de godt sosialt når vi sender dem videre til skolen, så da tror jeg vi har gjort noe riktig her i Vågsmarka barnehage.” – Birgit Jensen Nes, pedagogisk leder.

Ferdig planlagt
Intempo har utviklet 180 ferdige samlingsstunder som gjennomføres tre måneder om våren og tre måneder om høsten. Lekeøktene er ferdig planlagt og man følger ukeplaner som viser hva som skal skje hver dag i de intensive periodene.

”Materiell og ukeplaner er ferdig utviklet på en slik måte at de går rett inn i det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Det krever lite forberedelser og tar relativt liten tid å utføre” –  Anne Brith Tangenes, styrer i Solund barnehage.

Utviklet i tråd med nyere hjerneforskning og pedagogisk forskning
De innovative aktivitetene springer ut fra funn i forskningen som viser at jo flere sanseinntrykk barna har fått som små, jo bedre utviklet er områdene i hjernen 20 år etter. Særlig for språk, tenking, det og huske og lære, også kalt kognisjon (Farah, 2012). Videre vet vi at det er summen av barns erfaringer som legger grunnlaget for et liv mer eller mindre kompetent og at lavintensive tiltak gir få resultater, mens helhetlige, høyintensive tiltak med god kvalitet gjør en stor forskjell (Ramey, 1992). Når vi i tillegg vet at barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon vil ha størst utbytte av å starte før fylte 2 år (Thorkildsen, 2008), er det grunn til å gjøre noe ekstra for de aller yngste.

”De gleder seg til Bravo-samlingene, etterspør Bravo og er engasjerte i samlingene – dette synes de er gøy” – Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerudsletta barnehage.

Les mer her for et sammendrag av forskning og erfaring som danner grunnlaget for Bravo-lekens metodikk eller skriv ut pdf her.

Evaluering av Bravo-leken
Vista Analyse publiserte i juni 2019 en rapport som evaluerer effekten av Bravo-leken i en rekke Bravo-barnehager og skoler som tar imot barn fra disse barnehagene. Rapporten konkluderer med at den språkstimulerende effekten er god, og best for de svakeste barna. For hver krone brukt på Bravo-leken, kan kommunene spare 5-12 kroner i utgifter til spesialpedagogiske tiltak, anslår Vista analyse.

Les hele rapporten her: Evaluering av språkleken Bravo

Les også om 40 vestlandskommuners erfaringer med Bravo-lek for flyktningbarn: Barna tør bruke språket mer 

Resultatene av Andøy kommunes språksatsing i 2012, der Bravo-lek var et sentralt element kan du lese om her: Færre hjelpetiltak etter tidlig Bravo-start. 

47 barnehager og 1 skole evaluerer våren 2020 sine toårige prosjekter, og 80 prosent av deltakerne mener at barna som trenger noe ekstra har fått stort eller svært stort utbytte: Bravo-leken – en felles arena for utforskning, lek og læring