Til stor hjelp for barn med forsinket språkutvikling

Tre av 16 barn på en avdeling ved Solkollen barnehage Flekkerøy hadde betydelig forsinket språkutvikling. Utbyttet disse barna hadde av Bravo-leken imponerte personalet. 

– Vi hadde tre barn som lå veldig etter i språkutviklingen. Vi har sett en utrolig forbedring for disse barna, og god utvikling hos de andre barna, forteller Therese Forsmo. 

Hun har 7,5 års erfaring som fagarbeider i barnehage, og har de siste to årene vært Bravo-sjef på en småbarnsavdeling ved Solkollen barnehage Flekkerøy. 

Siden 2018 har barnehagen vært en av ti barnehager i Agder som har deltatt på prosjektet “Inkluderende språksatsing”, finansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank. I vår har samtlige deltakeravdelinger evaluert prosjektet gjennom et spørreskjema, og resultatene er oppløftende. 92,3 prosent svarer at de ønsker å fortsette med Bravo-leken selv om prosjektet nå er avsluttet.

I Strand kommune ønsker også over 90% av avdelingene å videreføre leken, les mer om Strand kommunes erfaringer med Bravo-leken.

– Vi er veldig fornøyde. Det er veldig inspirerende å se hvor viktig språk er, sier Forsmo.

Svært stort utbytte
Samtlige som har besvart undersøkelsen mener at de barna som trenger noe ekstra har hatt utbytte av leken. 53,8 prosent mener utbyttet har vært stort, mens 46,2 prosent mener disse barna har fått svært stort utbytte av leken. Ingen har valgt alternativene noe, lite eller ikke utbytte i undersøkelsen. 

– To av barna har Downs syndrom og forsinket språkutvikling. De begynte ikke bare å herme etter ord, men tok det med seg inn i leken og klarte i større grad å gjøre seg forstått med både ord og tegn. Vi opplevde også at de syntes det var veldig gøy å være med, og bruken av konkreter i Bravo-leken gjorde at de fikk med seg ordene og tok ordene opp igjen i frilek, sier Forsmo. 

Det tredje barnet med forsinket språkutvikling hadde lite språk og utydelig uttale. Også for dette barnet var effekten tydelig. 

– Barnet startet å repetere det vi sa og bruke det i det daglige, og uttalen ble veldig mye bedre, sier hun. 

Endret adferd av bedre språk
Flere av deltakerne i prosjektet “Inkluderende språksatsing” forteller at Bravo-leken har virket positivt på miljøet i barnehagen, først og fremst ved at barn som ligger etter i språkutviklingen får hjelp til å ta del i leken på lik linje med andre barn. Flere peker på at Bravo-leken gir barna et felles vokabular som de språksvake barna kan dra nytte av for å komme inn i leken med de andre barna. 

– Barna med Downs syndrom har ofte aktiviteter utenfor gruppa. Vi så tydelig at de syntes det var veldig gøy å kunne være med på Bravo-leken sammen med resten av gruppa og at de andre barna responderte på det de sa, forteller Forsmo.

Forsmo merket også en positiv effekt på miljøet i barnehagen som helhet. 

– Det er mange barn med mye vilje og temperament, særlig om vi ikke forstod hva de mente. Når de fikk hjelp til å uttrykke seg og fortelle hva de tenkte på, fikk de en roligere adferd. 

En oppsummering og evaluering av fire ulike Bravo-prosjekt våren 2020 peker på at Bravo-leken bidrar til nettopp denne felles arenaen for utforskning, lek og læring.

Lærer mye av barna
Alle som har svart på evalueringen mener at deltagelse i prosjektet i Agder har ført til kompetanseutvikling for personalet. 15,4 prosent svarer at dette har vært i svært stor grad, 61,5 prosent i stor grad og 23,1 prosent svarer i noen grad. 

– Prosjektet har absolutt bidratt til kompetanseheving, mener Therese Forsmo.

– Det viser at det ikke er så mye som skal til for å hjelpe barna til bedre språk. Dette er noe alle kan klare. Jeg har også lært mye av å se hvordan barna responderer, og lært hvordan jeg kan hjelpe dem på en bedre måte, sier hun. 

Viser at det er lett å bruke
Prosjektet som nå er avsluttet er det første av to prosjekt med målsetning om inkluderende språksatsing i Agder. I første runde gikk Sparebankstiftelsen SR-bank inn med 100.000 kroner fordelt på 10 barnehager i Agder, og i andre runde, som startet opp høsten 2019, har deres bidrag økt til 400.000 kroner, fordelt på 10 barnehager i Agder og 20 i Rogaland. 

– Vi har støttet dette fordi språklæring er viktig for alle. Responsen viser at Bravo-leken er lett å bruke og at barna trives med det. Det er viktig at det er et supplement og at barnehagene føler det er hensiktsmessig, sier gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-bank, Ellen Instefjord. 

Del gjerne!